Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft op Sitly, dan gelden onze algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door zodat je je rechten en verplichtingen kent.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Sitly: 2Care4Kids Group B.V., tevens handelend onder de naam Sitly, kantoorhoudende te (1016 DV) Amsterdam aan de Keizersgracht 229, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56028458, BTW nummer: NL851948844B01.
Content: alle informatie die door Gebruikers via de Website toegankelijk wordt gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Profielen van gebruikers;
Databank: de door Sitly aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en andere Content;
Dienst: de dienst die Sitly aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in art. 3;
Gebruiker: persoon die een Profiel heeft aangemaakt en gebruik maakt van de Dienst, waaronder zowel ouders als onthaalmoeders/babysits vallen;
Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;
Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Partij: een partij (de Gebruiker en/of Sitly) bij deze Gebruiksvoorwaarden;
Privacy Statement: het privacy statement van Sitly, beschikbaar via deze link;
Profiel: een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn voornaam, geslacht, geboorte datum, locatie en eventueel een foto;
Website: de website van Sitly bereikbaar via www.Sitly en alle onderliggende pagina’s.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Sitly is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder uw aandacht gebracht. Indien u de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is uw enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en uw Profiel te verwijderen.

Artikel 3 De Dienst

3.1 De Dienst biedt u de mogelijkheid om een Profiel te plaatsen dat andere Gebruikers en website bezoekers kunnen zien. Het doel van de Dienst is het via de website bij elkaar brengen van enerzijds particulieren die de wens hebben voor hun kind(eren) een tijdelijke opvang bij een andere particulier of ondernemer te realiseren en anderzijds particulieren en ondernemers die bereid zijn een babysitfunctie voor een andere particulier te vervullen. Gebruikers kunnen op basis van het Profiel een oordeel vormen over de eigenschappen en kwaliteiten van andere Gebruiker.
3.2 De Dienst bestaat uit verschaffen van toegang tot de Databank met ouders, babysits en onthaalmoeders, die tegen betaling vanuit de Website benaderd kunnen worden teneinde onderling kinderopvang te organiseren. Op de Website kunnen nadere voorwaarden gesteld worden waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Profielen kunnen worden aangemaakt en geplaatst.

Artikel 4 Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet u een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet u Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot uw Profiel.
4.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. Het is niet toegestaan uw Inloggegevens aan derden te verstrekken. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Sitly mag ervan uitgaan dat u daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u Sitly daarvan op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van uw Inloggegevens. Sitly is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
4.3 Sitly is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens u, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Dienst of uw Profiel (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen.
4.4 Sitly is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.
4.5 Sitly geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
4.6 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst

5.1 Sitly heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content. Sitly is géén bemiddelingsinstantie. Het doel van de Dienst is slechts het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van kinderopvang en babysit. Sitly voert geen controle uit ten aanzien van de kwaliteiten en eigenschappen van Gebruikers. Sitly accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en eigenschappen van de Gebruikers en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten.
5.2 U dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en (financiële) afspraken te maken op basis van uw eigen wensen en criteria. De selectie en de beslissing om de zorg van uw kind(eren) aan een bepaalde Gebruiker toe te vertrouwen danwel om een opdracht van een ouder te aanvaarden ligt volledig bij uzelf. Sitly heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Indien u ontevreden bent of een klacht heeft over een Gebruiker, kunt u dit melden door middel van een e-mail aan info@sitly.be.
5.3 U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die u met behulp van de Website en/of Dienst verricht.
5.4 Het is de Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan om:
a. gebruik te maken van andere dan de door Sitly goedgekeurde tools om de Website of de Databank te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
b. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Sitly;
c. de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
d. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

e. onnodig of excessief gebruik te maken van het berichtensysteem van Sitly. Onder excessief gebruik valt het significant meer dan gemiddeld versturen van berichten, waardoor andere gebruikers worden gespamd. Om deze reden hanteert Sitly een fair use policy die het aantal berichten maximaliseert dat u binnen een bepaald tijdsbestek kunt versturen.

Artikel 6 Content

6.1 U erkent en stemt ermee in dat de Profielen en/of andere Content die u ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Gebruikers. U erkent dat Sitly geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers en/of derden.
6.2 Het is niet toegestaan Content te plaatsen:
a. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van Sitly;
b. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen, leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen of waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
c. die naar de mening van Sitly in strijd is met de goede zeden of goede smaak of gewelddadig is;
d. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd, waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld of waarin uw contactgegevens zijn opgenomen. Als een Gebruiker content deelt van derden zoals maar niet beperkt tot foto's van derden of persoonlijke gegevens van derden in referenties, dan moet de Gebruiker toestemming hebben van deze derde partij. De Gebruiker moet op elk moment bewijs kunnen leveren van deze toestemming in geval van betwisting;
e. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Sitly te omzeilen;
f. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is of die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Sitly betrokken is;
g. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
h. inbreuk maakt op de rechten van Sitly en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
i. in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving, op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of de belangen en goede naam van Sitly kan schaden.
6.3 Sitly behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website indien dit naar het oordeel van Sitly noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van u op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van Sitly.
6.4 Indien u van mening bent dat bepaalde Content inbreuk maakt op uw rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal u dit onverwijld aan Sitly melden via de weg van artikel 12.

Artikel 7 Betaling

7.1 Afhankelijk van het gekozen abonnement, kunt u de Dienst gratis, danwel tegen betaling afnemen. De prijs voor het gebruik van de Dienst is afhankelijk van het abonnement dat u kiest. De abonnementen en bijbehorende prijzen zijn vermeld op de Website. Klik hier voor een overzicht van de abonnementen en prijzen. De abonnementskosten voor abonnementen die afgesloten zijn via de Iphone app zijn hoger, doordat een deel van de transactie kosten die Apple maandelijks extra in rekening brengt, worden doorberekend naar de Gebruiker. U kan een abonnement dat afgesloten werd via de Iphone app annuleren via uw iTunes account. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
7.2 Sitly is gerechtigd op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kunt u het gebruik van de Dienst stoppen en uw Profiel verwijderen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, danwel kiezen voor een gratis abonnement met behoud van uw Profiel.
7.3 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. In geval van niet-tijdige betaling is Sitly gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop u aan al uw (betalings)verplichtingen hebt voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen
7.4 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten uw betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website en de Databank, alsmede die via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Sitly en/of haar licentiegevers.
8.2 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft Sitly u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Databank, de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
8.3 U behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door u geplaatste Content. U erkent en stemt ermee in dat u door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan Sitly een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen en op te nemen in de Databank voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.
8.4 U doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.
8.5 U staat er jegens Sitly voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de Content en dat u volledig gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan Sitly.
8.6 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Sitly of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Belgiës recht zulk gebruik toestaat.

Artikel 9 Privacy

9.1 Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt u (persoons)gegevens aan Sitly. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Sitly en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 10 Garanties en vrijwaringen

10.1 U bent jegens Sitly aansprakelijk voor, en vrijwaart Sitly volledig tegen, alle schade en kosten die Sitly lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door u, (ii) enig handelen van u bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Sitly gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.
10.2 U staat er jegens Sitly voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Profiel en het plaatsen van Content verstrekt compleet, actueel en juist is. U erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.
10.3 U staat er jegens Sitly voor in dat u gerechtigd bent om van de Dienst gebruik te maken en dat u zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U vrijwaart Sitly voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door u, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Sitly aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
11.2 Indien Sitly aansprakelijk is jegens u voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan Sitly betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Sitly is voortgevloeid.
11.3 Sitly is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.
11.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sitly zelf en/of haar leidinggevenden.
11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sitly meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sitly vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 Melding onrechtmatige informatie

12.1 Sitly is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website. Sitly is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.
12.2 Sitly heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Sitly kan worden gemeld. Dat kan via info@sitly.be of de meldingsknop ‘gebruiker rapporteren’ die bij de profiel pagina’s en ontvangen emails vermeld staan.
12.3 Sitly behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Sitly bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in België, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.
12.4 Sitly zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.
12.5 Degene die de melding doet vrijwaart Sitly tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Sitly lijdt, nog zal kunnen lijden of die Sitly dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 13 Duur & Beëindiging

13.1 Indien u gebruik maakt van een gratis abonnement, hebt u het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en uw Profiel te verwijderen.
13.2 Indien u gebruik maakt van een betaald abonnement, wordt de Dienst afgenomen voor de door u gekozen termijn. Indien u gekozen hebt voor een abonnement voor bepaalde duur, kan tussentijds niet worden opgezegd en is Sitly niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen indien u het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of uw Profiel verwijdert. Indien de Dienst voor onbepaalde duur is afgenomen of stilzwijgend is verlengd na afloop van de oorspronkelijke duur, kan de Dienst te allen tijde opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. In dat laatste geval zullen reeds betaalde bedragen naar rato aan u terugbetaald worden.
13.3 Sitly wijst u er op dat u geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht zoals vermeld artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Sitly namelijk direct met uw instemming uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.
13.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Sitly reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Sitly vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Sitly ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13.5 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Sitly verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Profiel. Sitly blijft gerechtigd om alle Content te gebruiken zoals bepaald in artikel 8. Na het einde van de overeenkomst zal Sitly echter op uw eerste verzoek alle Content verwijderen of anonimiseren. Sitly is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan u te verstrekken en/of te converteren.

Artikel 14 Varia

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Belgiës recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
14.2 Alle geschillen die tussen u en Sitly ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
14.3 Sitly mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van de Dienst staken en uw Profiel beëindigen.
14.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven u en Sitly aan het overblijvende gedeelte verbonden. Sitly zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Privacyvoorwaarden

Wij nemen je privacy zeer serieus en verwerken en gebruiken je informatie op een veilige manier. Om je privacy te borgen, werken wij altijd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Sitly. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De woorden met een hoofdletter, staan uitgelegd in de Gebruiksvoorwaarden.

1. Wat is Sitly?

Sitly is een online dienst met het doel om via de Website particulieren die de wens hebben voor hun kind(eren) een tijdelijke opvang bij een andere particulier of ondernemer te realiseren en anderzijds particulieren en ondernemers die bereid zijn een oppas functie voor een andere particulier te vervullen bij elkaar te brengen. Gebruikers kunnen op basis van het Profiel een oordeel vormen over de eigenschappen en kwaliteiten van andere Gebruiker

Sitly is onderdeel van de besloten vennootschap 2Care4Kids Group B.V., tevens handelend onder de naam Sitly, kantoorhoudende te (1016 DV) Amsterdam aan het Keizersgracht 229, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56028458, BTW nummer: NL851948844B01. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1517431.

2. Kernbegrippen

Account verwijst naar een verzameling middelen en rechten binnen een bepaald computersysteem die aan u als gebruiker zijn toegewezen met als doel toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van het Platform.

Verantwoordelijke verwijst naar een entiteit (in dit geval Sitly) die de doeleinden en middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

Gegevenspersoon verwijst naar elke persoon wiens persoonlijke gegevens verzameld, bewaard of verwerkt worden.

AVG verwijst naar Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Persoonsgegevens hebben betrekking op alle gegevens die in het gedeelte Profiel worden genoemd.

Verwerking heeft betrekking op het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerker verwijst naar een entiteit (in dit geval Sitly) die de Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Verantwoordelijke.

Gebruiker verwijst naar een persoon handelend als ouder, gastouder of oppas die toegang heeft tot en gebruik maakt van het Platform via de Account van de Gebruiker.

Gebruikersinhoud verwijst naar alle inhoud en informatie die wordt geplaatst, geüpload, gepubliceerd, gelinkt aan, verzonden, opgenomen, weergegeven of anderszins beschikbaar wordt gesteld op het Platform en/of door een Gebruiker aan andere Gebruikers wordt verzonden, met inbegrip van tekstberichten, chats, video's, foto's en anderen, ongeacht of deze openbaar of privé worden verzonden.

3. Gegevensbeheerder

Sitly is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens. Voor alle vragen over de bescherming van Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website.

Sitly heeft geen medewerker voor gegevensbescherming.

4. Welke informatie wordt door Sitly verzameld en verwerkt?


Profiel

Om in contact te kunnen komen met andere gebruikers, moet u een persoonlijk Profiel aanmaken. Wanneer u een dergelijk Profiel creëert, wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf in te vullen.

U bent niet verplicht alle gegevens te verstrekken. De volgende gegevens zijn verplicht voor alle gebruikers:

 • Voor,- en achternaam
 • Geldig e-mailadres en wachtwoord
 • Postcode en huisnummer
 • Persoonlijke omschrijving

Voor oppassers en gastouders is daarnaast verplicht:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Uurtarief
 • Beschikbaarheid

Eventueel aangevuld met:

 • Mobiel telefoonnummer
 • Aantal jaren oppaservaring
 • Ervaring met leeftijdscategorieën van kinderen
 • Beschikking over referenties
 • Maximum aantal kinderen waarvoor gezorgd kan worden
 • Baan / studie
 • Rokend: ja/nee
 • Talenkennis
 • Relevante opleidingen

Voor ouders is daarnaast verplicht:

 • Opvangvoorkeuren
 • Aantal kinderen
 • Geslacht kinderen
 • Geboortedatum kinderen
 • In verwachting: ja/nee

De informatie die u verstrekt kunt u altijd aanpassen.

Op uw Profiel kunt u ook andere informatie over uzelf invullen, zoals een foto en een vermelding naar uw website.

In beginsel is uw Profiel openbaar, en dus door iedereen te raadplegen. U kunt uw Profiel ook zo instellen dat het slechts zichtbaar is voor Gebruikers die zelf ook een Profiel hebben. Deze instelling kunt u op elk gewenst moment wijzigen.

Inhoud

Sitly bewaart en verwerkt alle Inhoud die u via Sitly beschikbaar stelt. Als u Inhoud publiceert, bijvoorbeeld uw Profiel, dan kunnen andere Gebruikers gebruik maken van, of reageren op de Inhoud.

Wanneer u uw profiel opzegt, dan zal Sitly uw profiel onmiddellijk ontoegankelijk maken. Bij beëindiging worden uw gegevens maximaal zes (6) maanden bewaard. Sitly zal de Inhoud verwijderen of anonimiseren, mocht u hierom verzoeken.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Sitly optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Sitly bepaalde informatie nodig. Sitly verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van Sitly. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt, een account nummer en de pagina's die u op de Website bezoekt.

Voor zover Sitly deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

5. Voor welke doeleinden zal Sitly informatie over u gebruiken?


Doeleinden

Sitly zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Sitly en om te reageren op vragen en/of klachten die u hebt;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de producten of diensten van partners van Sitly, voorzover u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om betalingen te verwerken
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

Sitly wilt u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Sitly dat daarom aan u laten weten. Ook kan Sitly u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Sitly willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de instellingen in uw profiel  Een mogelijkheid u af te melden is tevens in elke e-mail die door Sitly aan u wordt gestuurd opgenomen.

Sitly gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Sitly. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Sitly kan uw gegevens aan derden verstrekken, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in het geval van een bepaalde derde partij, bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen. Dit kan ook als deze gegevens niet tot u persoonlijk zijn terug te voeren (zoals automatisch gegenereerde informatie, met uitzondering van uw IP-adres).

Tot slot kan Sitly uw gegevens aan derden verstrekken indien de wet of regelgeving dit verplicht stelt, indien een rechtszaak dit vereist of indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om de rechten van Sitly te beschermen.

Sitly zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het versturen van speciale aanbiedingen) zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Sitly kan een weergave van uw account naar Job Portals gebruiken om het gebruik van Sitly te adverteren. De verstrekte informatie wordt anoniem gemaakt.

De Website kan hyperlinks bevatten die, wanneer er op wordt geklikt, ertoe leiden dat u de Sitly Website verlaat en naar de website van een andere partij gaat. Sitly heeft geen invloed op de diensten en/of websites die gelinkt zijn aan de Sitly Website. Het kan dus zijn dat er een andere privacyvoorwaarden van toepassing is op deze diensten en/of websites. De Sitly Privacyvoorwaarden is alleen van toepassing op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Sitly aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (het functioneren van en/of de inhoud van) diensten en/of websites van derden.

6. De rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrond:

Toestemming
Sitly verwerkt persoonsgegevens op basis van de toestemming van onze Gegevenspersonen voor één of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, sub a AVG).

Contractuele relatie
Wij verwerken de vrijwillig aan ons verstrekte Persoonsgegevens voor de contractuele verwerking van bijvoorbeeld de vereiste betalingen (artikel 6, lid 1, sub b AVG).

Legitiem belang
Wij verwerken de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van Sitly (artikel 6, lid 1, sub f AVG).

Indien u meer informatie wenst over deze kwestie kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op de website.

7. Op welke wijze beschermt Sitly uw persoonlijke informatie?

Sitly zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Sitly zal er onder andere voor zorgen dat alle Persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Sitly maakt voor deze gegevensopslag gebruik van cloud providers op ondernemingsniveau.

8. Rechten van de Gegevenspersonen

U kunt uw (persoons-)gegevens op elk moment opvragen, inzien en, indien nodig, wijzigen in uw Profiel. Als u wilt weten welke gegevens Sitly over u heeft opgeslagen, of als u gegevens wilt wijzigen die niet in uw profiel voorkomen, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op de Sitly website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, wanneer de verwerking van deze gegevens op onze legitieme belangen gebaseerd is.

U kunt bij Sitly een beperking van de verwerking verkrijgen indien de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwijfeld, indien de verwerking onrechtmatig is, indien Sitly de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de Persoonsgegevens door u nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en ten slotte indien u bezwaar maakt tegen de verwerking (zoals vermeld in de vorige paragraaf).

U heeft het recht om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

U heeft het recht om het wissen van uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verzoeken; indien uw gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze verwerkt, indien u uw toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd, indien u bezwaar heeft gemaakt tegen onze verwerking van uw gegevens en er geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking zijn, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de persoonsgegevens gewist moeten worden om een wettelijke verplichting na te komen conform de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan Sitly onderworpen is.

Voor het aanvragen van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op de Sitly website.

9. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Sitly gelieerde ondernemingen en/of dienstverleners in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa.  Sitly zorgt ervoor dat Persoonsgegevens alleen doorgegeven worden aan landen waar de Europese Commissie heeft vastgesteld dat dit land een passend niveau van beveiliging van Persoonsgegevens biedt, of dit nu gebaseerd is op artikel 1, lid 1, onder b). 45 AVG, of op EU-standaard contractbepalingen en/of op het EU-VS-privacyschild.

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Sitly?

Je moet tenminste zestien (16) jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van Sitly. Als je jonger bent dan zestien (16), kun je je bij Sitly niet inschrijven.

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan u.

12. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@sitly.be.